Motoklubi K&K  (Karmid Karlid)

Click here to edit subtitle

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

 

 

nimi: Mittetulundusühing "Motoklubi K&K"

 

registrikood: 80279128

 

 

tänava nimi,

maja ja korteri number:

E.Enno 1-8

linn: Valga linn

maakond: Valga maakond

postisihtnumber: 68204

 

 

telefon: +372 53856200, +372 53866825

 

e-posti aadress: karmidkarlid@gmail.com

 2

Mittetulundusühing "Motoklubi K&K" 2012. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 4

Bilanss 4

Tulemiaruanne 5

Rahavoogude aruanne 6

Netovara muutuste aruanne 7

Raamatupidamise aastaaruande lisad 8

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 8

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 9

Lisa 3 Materiaalne põhivara 10

Lisa 4 Laenukohustused 11

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed 11

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud 12

Lisa 7 Tööjõukulud 12

Lisa 8 Seotud osapooled 123

Mittetulundusühing "Motoklubi K&K" 2012. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Mittetulundusühing "Motoklubi K&K" on vabatahtlik ühendus, mille peaeesmärk on laste spordiürituste korraldamine

ja läbiviimine. Mittetulundusühing alustas tegevust 2008. aasta novembris.

• 2012. aastal käivitati ja lõpetati järgmised projektid: projekt MHN, projekt MOTO; projekt Euroopa Noored; projekt

Leader ning varasemast perioodis porjekt KÜSK, mis läheb edasi ka 2013.aastal

• 2013.aastal on plaanis käivitada uued projektid järgmiselt: projekt Noor Valgamaa - Leader; projekt Väärt 

Elukeskkond - Leader; 2 projekti Hasartmaksunõukogu; projekt Varaait ning jätkuvalt projekt KÜSK4

Mittetulundusühing "Motoklubi K&K" 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Varad 

Käibevara 

Raha 3 590 1 034 

Nõuded ja ettemaksed 78 59 417 

Kokku käibevara 3 668 60 451 

Põhivara 

Materiaalne põhivara 18 000 20 012 3

Kokku põhivara 18 000 20 012 

Kokku varad 21 668 80 463 

Kohustused ja netovara 

Kohustused 

Lühiajalised kohustused 

Laenukohustused 3 349 41 467 4

Võlad ja ettemaksed 1 263 22 123 5

Kokku lühiajalised kohustused 4 612 63 590 

Kokku kohustused 4 612 63 590 

Netovara 

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 16 873 -9 853 

Aruandeaasta tulem 183 26 726 

Kokku netovara 17 056 16 873 

Kokku kohustused ja netovara 21 668 80 463 5

Mittetulundusühing "Motoklubi K&K" 2012. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne

(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Tulud 

Liikmetelt saadud tasud 1 252 845 

Annetused ja toetused 37 278 141 993 

Tulu ettevõtlusest 4 121 682 

Muud tulud 0 995 

Kokku tulud 42 651 144 515 

Kulud 

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -17 674 -65 466 

Mitmesugused tegevuskulud -19 422 -43 947 6

Tööjõukulud -3 008 -1 042 7

Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 012 -5 544 3

Muud kulud -34 -257 

Kokku kulud -42 150 -116 256 

Põhitegevuse tulem 501 28 259 

Finantstulud ja -kulud -318 -1 533 

Aruandeaasta tulem 183 26 726 6

Mittetulundusühing "Motoklubi K&K" 2012. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

 2012 2011

Rahavood põhitegevusest 

Liikmetelt laekunud tasud 1 252 884

Laekunud annetused ja toetused 96 695 141 993

Muud põhitegevuse tulude laekumised 4 121 1 677

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -53 720 -181 644

Väljamaksed töötajatele -2 306 -1 042

Kokku rahavood põhitegevusest 46 042 -38 132

 

Rahavood investeerimistegevusest 

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 0 -6 265

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -6 265

 

Rahavood finantseerimistegevusest 

Saadud laenud 2 444 51 636

Saadud laenude tagasimaksed -45 612 -5 119

Makstud intressid -318 -1 196

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -43 486 45 321

Kokku rahavood 2 556 924

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 034 110

Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 556 924

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 590 1 0347

Mittetulundusühing "Motoklubi K&K" 2012. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

 Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2010 -9 853 -9 853

Aruandeaasta tulem 26 726 26 726

31.12.2011 16 873 16 873

Aruandeaasta tulem 183 183

31.12.2012 17 056 17 0568

Mittetulundusühing "Motoklubi K&K" 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Motoklubi K&K MTÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt välja antud juhendid. 

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametliklut kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt

laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi

maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on

ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud

ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks on ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavad varad kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640

eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurot, on kajastatud kuni kasutusele

võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja kantud vara kasutuselevõtmise hetkel kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride

üle on peetud arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara on algselt võetud arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad

maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Juhul, kui materiaalse

põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need

komponendid raamatupidamises võetud arvele eraldi varaobjektidena. Laenukasutuse kulutused on lülitatud vastava laenuga finantseeritud ja

valmistatud põhivara soetusmaksumuse koosseisu.

Põhivara parendusväljaminekud on lisatud põhivara soetusmaksumusele või võetud arvele parendatud varaobjekti koosseisus eraldi

varaobjektina, kui need on vastanud põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumile (mh tõenäoline osalemine tulevikus

majandusliku kasu saamisel). Parenduse käigus asendatud varaobjekti või selle osa algne soetusmaksumus ning vastav kulum on

kantud bilansist välja. 

Jooksvad hooldus- ja remondikulud on kajastatud kasumiaruandes

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Masinad ja seadmed 5 aastat

Amortisatsiooni arvestamisel on kasutatud lineaarset meetodit. 

Vara on hakatud amortiseerima alates hetkest, mil see on juhtkonna poolt kavandatud seisundis ja asukohas. 

Vara amortiseerimine on lõpetatud, kui vara amortiseeritav osa on täielikult amortiseerunud või kui vara on lõplikult kasutusest eemaldatud, 

samuti siis, kui vara on ümberklassifitseeritud müügiootel põhivaraks (olenemata sellest, et vara on kasutatud kuni müügini 

ettevõtte põhitegevuses). Ajutiselt kasutusest eemaldatud vara amortiseerimist ei peatata. 

Bilansipäeval on hinnatud varaobjektide amortisatsiooninormide vastavust järelejäänud kasulikule elueale ning vajadusel on norme korrigeeritud. 

Hinnangute muutuse mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.9

Mittetulundusühing "Motoklubi K&K" 2012. a. majandusaasta aruanne

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) on võetud algselt arvele

nende soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt

kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine on toimunud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. 

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustusi on bilansis kajastatud maksmisele kuuluvas summas. 

Pikaajalised finantskohustused on võetud algselt arvele maksmisele kuuluva tasu õiglases väärtuses. Pikaajalistelt kohustustelt

intressikulu arvestamisel on kasutatud finantsinstrumendi sisemise intressimäära meetodit. Kui pikaajalise kohustuse sisemine

intressimäär erineb lepingus fikseeritud intressimäärast, on see võetud arvele tema nüüdisväärtuses, diskonteerituna turu intressimääraga

sarnaste tingimustega finantsinstrumendile.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis

lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu

kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse

intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 129 0 0

Sotsiaalmaks 0 321 0 0

Kohustuslik kogumispension 0 25 0 0

Töötuskindlustusmaksed 0 53 0 0

Ettemaksukonto jääk 2 0 

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 2 528 0 010

Mittetulundusühing "Motoklubi K&K" 2012. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

 Kokku

 Masinad ja

seadmed Muud masinad

ja seadmed

31.12.2010 

Soetusmaksumus 21 454 21 454 21 454

Akumuleeritud kulum -2 164 -2 164 -2 164

Jääkmaksumus 19 290 19 290 19 290

 

Ostud ja parendused 6 265 6 265 6 265

Amortisatsioonikulu -5 543 -5 543 -5 543

 

31.12.2011 

Soetusmaksumus 27 719 27 719 27 719

Akumuleeritud kulum -7 707 -7 707 -7 707

Jääkmaksumus 20 012 20 012 20 012

 

Amortisatsioonikulu -2 012 -2 012 -2 012

 

31.12.2012 

Soetusmaksumus 27 719 27 719 27 719

Akumuleeritud kulum -9 719 -9 719 -9 719

Jääkmaksumus 18 000 18 000 18 00011

Mittetulundusühing "Motoklubi K&K" 2012. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud 

Laen eraisikult 3 349 3 349 2,5% EUR 31.12.2012

Lühiajalised laenud kokku 3 349 3 349 

Laenukohustused kokku 3 349 3 349 

 

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud 

SEB

41 467 41 467 

6 kuu

EURIBOR+3,10%

aasta

EUR 16.02.2012

 

 

 

Lühiajalised laenud kokku 41 467 41 467 

Laenukohustused kokku 41 467 41 467 

 

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 735 735 0 0 

Maksuvõlad 528 528 0 0 2

Kokku võlad ja

ettemaksed

1 263 1 263 

 

 

 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 17 073 17 073 0 0 

Maksuvõlad 0 0 0 0 2

Saadud ettemaksed 5 050 5 050 0 0 

Muud saadud

ettemaksed

5 050 5 050 0 0 

Kokku võlad ja

ettemaksed

22 123 22 123 0 0 12

Mittetulundusühing "Motoklubi K&K" 2012. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

 2012 2011

Üür ja rent 701 626

Mitmesugused bürookulud 522 104

Lähetuskulud 39 647

Riiklikud ja kohalikud maksud 16 0

Masinate remont ja hooldus 11 170 10 690

Transport 0 5 634

Raamatupidamisteenus 353 874

Reklaam 0 698

Pangateenused 96 191

Ürituste tehnilised kulud 0 4 234

Juriidilised kulud 192 0

Muud 6 333 20 249

Kokku mitmesugused tegevuskulud 19 422 43 947

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

 2012 2011

Palgakulu 2 306 775

Sotsiaalmaksud 702 267

Kokku tööjõukulud 3 008 1 042

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 0

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga 

 31.12.2012 31.12.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv 42 25

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2012 31.12.2011

Kohustused Kohustused

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust omanikud ning nende

valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

3 349 5 050

Mittetulundusühing Motoklubi K&K ei ole 2012.aastal tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ega muid olulisi soodustusi.